Informace o zpracování osobních údajů
© Foto: Needpix.com

Informace o zpracování osobních údajů

1. Správce osobních údajů: Člověk v tísni, o.p.s., se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, IČ: 25755277, zapsaný v rejstříku o.p.s. vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 119, kontaktní údaje: kp@clovekvtisni.cz, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@clovekvtisni.cz


2. Informujeme Vás, že Správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném ve formuláři přihlášky do Klubu přátel, eventuálně i další Vaše údaje, které Správci poskytnete v rámci navazující komunikace. Bližší informace o zpracování údajů během telefonických hovorů naleznete
zde.

3. Zpracování osobních údajů je založeno na plnění smlouvy, plnění právních povinností Správcem a na oprávněném zájmu Správce.

4. Uvedené údaje jsou zpracovávány za těmito účely:

 • Evidence daru (příslibů darů),
 • Statistické účely,
 • Plnění právních povinností správce,
 • Péče o dárce, informování o možnostech dárcovství a o činnostech organizace Člověk v tísni, nabídka výhod.
5. Vaše osobní údaje budou Správcem uloženy po dobu:

 • po dobu trvání smluvního vztahu (členství v Klubu přátel),
 • po dobu určenou právními předpisy (zejména zákon o účetnictví), a dále po dobu 3 let od posledního kontaktu s Vámi, pokud dříve nepožádáte o výmaz údajů.
6. Vaše údaje neprodáváme ani jinak nepředáváme dalším stranám vyjma smluvních partnerů, kteří nám umožňují komunikaci s Vámi. Jedná se o tyto kategorie příjemců či zpracovatelů:

 • subjekty umožňující kontakt s Vámi zejména prostřednictvím telefonu, SMS, e-mailu či poštovní zásilkou,
 • subjekty umožňující přispět např. pomocí platební karty,
 • subjekty umožňující zprostředkovat konkrétní informace o našich aktivitách a možnostech dárcovství prostřednictvím partnerských portálů či aplikací,
 • subjekty umožňující správu webových databází, verifikaci a doplňování dat ve formulářích na webech či sběr dat v rámci testování webů.
7. Vaše práva:

 • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce zpracovává,
 • právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, příp. právo vzít souhlas (byl-li udělen) kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správci,
 • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • právo získat osobní údaje ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracování založena na souhlasu nebo na smlouvě

INFORMACE O OBCHODNÍCH SDĚLENÍCH

Zákon. č. 480/2004 Sb. zakazuje, aby byla elektronicky zasílána obchodní sdělení osobám, které k tomu nedali předchozí souhlas. Výjimkou je tzv. přímý marketing, v rámci něj však příjemce obchodního sdělení má mít možnost jednoduše odmítnout další podobná sdělení.

Tato omezení obchodních sdělení se podle zákona vztahují pouze na podnikatele. Neziskové organizace – pokud propagují svou neziskovou činnost – nejsou tímto zákonem regulovány a mohou tedy elektronické zprávy zasílat bez předchozího souhlasu i možnosti jednoduchého odmítnutí, jsou-li dodrženy zásady zpracování osobních údajů.

Více informací k tomuto tématu lze nalézt např. na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů v sekci často kladených otázek k zákonu č. 480/2004 Sb.